Name Obsidian
Snowflake 
Origin USA
Black with white snowflake patterns