Name Chrysoprase - (c) 
Origin Australia
Good green with up to 50% brown matrix